Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z nią wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Nasze imprezy/Nasze konkursy/Nasz patronat/Obwieszczenia/Praca/Przetargi/Ogłoszenia SMS

Fundusze Europejskie/Redakcja/Prenumerata/Biuro ogłoszeń/Cennik ogłoszeń/Napisz do nas/Promocja/Śpiewnik biesiadny

18 lipca 2024r., imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Informator/E-kontakty/Niezbędnik/To ciekawe!

Informator

Niezbednik

Ogłoszenia w rubryce „Oddam” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 – 42 – 43

...wejdź do działu

Opieka Niemcy Legalnie. Tel. 725 – 248 – 935 (fak.00065/19-o-i)

...wejdź do działu

Belgia, Niemcy, Holandia, soboty, niedziele, poniedziałki, środy, czwartki – klimatyzacja, DVD, 85 747 – 00 – 01, 602 – 664 – 771 (fak.00002/19-o-i)

...wejdź do działu

Przetargi

Ogłoszenie ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

- docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji , budowy wiatrołapów i remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Polowa 35 i Broniewskiego 2 Łomży

- docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji i remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Moniuszki 16, Chopina 3, Staffa 6, Staffa 22, B. Prusa 12 w Łomży

- termomodernizacji (docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji) i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przykoszarowej 35 w Łomży

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji i remont budynku usługowo – biurowego przy Alei Legionów 7 ABC w Łomży

Termin składania ofert – do 24.04.2015 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – Al. Legionów 7 B, w sekretariacie (pokój nr 1), w zaklejonych kopertach z napisem: „Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – przetarg na ocieplenie budynków”. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zainteresowani oferenci mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 6. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 24.04.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 (świetlica). Bliższych informacji udzielają: Ryszard Mierzejewski tel. 86 215 26 65 i Jacek Gutowski tel. 86 215 26 58.


Prezydent Miasta Łomża

podaje do publicznej wiadomości, że w jego siedzibie w Łomży, przy ul. Stary Rynek 14, na tablicy ogłoszeń wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomży, przeznaczonych do sprzedaży – dot. nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wesołej.


K O M U N I K A T

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2014.518 z późn. zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11 został wywieszony na okres 21 dni (od 07.04.2015r. do 28.04.2015r.) wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Ratowo-Piotrowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Śniadowo, pokój nr 13 lub telefonicznie pod nr (86) 217 61 69 wewn. 49.


Burmistrz Nowogrodu

działając na podstawie art. 35 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm./ informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży nr: 1913, 1987, 1980, 1995, 1996, 119/15, 628/25 – Nowogród, nr 68/5 i 71 – Dzierzgi, nr 88 i 756 – Mątwica oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 82, 84, 92, 1388 – Nowogród, nr 1024/2 – Mątwica ponadto Burmistrz Nowogrodu ogłasza III przetarg na sprzedaż działek komunalnych nr: 628/26, 628/16, 628/5, 628/18, 628/17, 628/21, 628/4, 628/24, 628/9, 628/6, 628/20, 628/10, 628/23, 628/11, położonych na terenie miasta Nowogród, nr 110 – obręb Grądy oraz II przetarg na działkę nr 686 – jezioro Lecień – obręb Jankowo Młodzianowo.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazów i ogłoszeń o przetargach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie /pok. Nr 10/, tel. 86 217 55 20 wew. 22, na tablicy ogłoszeń urzędu, oraz na stronie internetowej : http://um-nowogrod.pbip.pl/.


Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej 5

Wójt Gminy Wizna ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości - lokalu użytkowego:

1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości - lokalu użytkowego o powierzchni 91,lim2 położonego w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej 5 (działka nr 115/1 i 114 obręb Bronowo). Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

2. Wysokość opłaty z tytułu najmu:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem lm2 powierzchni wynosi 3zł/m2. Czynsz płatny miesięcznie z dołu do 25-ego dnia miesiąca za dany miesiąc. Może następować waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów, wywóz nieczystości i regulować te należności według wskazań licznika i obowiązujących cen.

Poza czynszem za najem Najemca ponosi koszty ogrzewania według kalkulacji corocznej sporządzanej przez Urząd Gminy.

3. Termin przetargu

Przetarg odbędzie się 8 maja 2015 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy Wizna PI. Kpt. Raginisa 35 pokój nr 12.

4. Udział w przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 50,00 zł na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 2000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy w Wiźnie najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wizna.

Oferty należy składać do dnia 5 maja 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna, pl. Kpt. Raginisa 35, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego w Bronowie”.

Pisemna oferta powinna zawierać (Załącznik 2):

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną wysokość czynszu za najem lm2 powierzchni lokalu;

5) rodzaj zamierzonej działalności handlowej i krótka charakterystyka asortymentu;

6) dowód wpłaty wadium;

7) datę sporządzenia oferty.

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - cena - 95%;

2 - rodzaj zamierzonej działalności handlowej i krótka charakterystyka asortymentu - 5%.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie - tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Bronowo w celu podania do publicznej wiadomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 730 - 1330.

Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego czynszu.

Osoba ustalona jako najemca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kramkowo

Wójt Gminy Wizna ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składających się z:

Działka numer ewidencyjny 103 o powierzchni 1 400 m². Nieruchomość położona jest śródpolnie w obrębie wsi Kramkowo liczącej 301 mieszkańców, przy drodze krajowej nr 64, w pobliżu rzeki Jedwabianki. Oddalona (w linii prostej) ok. 32 m na wschód od budynku zlokalizowanego na działce nr 99, ok. 701 m na zachód od najbliższej zabudowy wsi Kramkowo i ok. 3,67 km od Narwi. Od strony południowej graniczy z drogą krajową nr 64, od strony wschodniej i północnej graniczy z zakrzaczonym użytkiem rolnym, zaś od strony zachodniej graniczy z zabudową usługową. Posiada kształt trójkąta. Teren nieruchomości płaski, na całej powierzchni zakrzaczony. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00028116/8.

Działka nr 103 obręb Kramkowo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 1 716,00zł

Wadium 150,00 zł

Działka numer ewidencyjny 477 o powierzchni 5 500 m². Nieruchomość położona jest na północnym skraju zabudowy wsi Sieburczyn, przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 411 m na zachód od rzeki Biebrza i ok. 4,48 km od drogi krajowej nr 64. Od strony południowej graniczy z zabudową zagrodową, od strony północnej i wschodniej graniczy z użytkiem rolnym, zaś od strony zachodniej graniczy z drogą o nawierzchni bitumicznej relacji Wizna – Burzyn. Posiada kształt trapezu. Teren nieruchomości płaski, częściowo zakrzaczony, ogrodzony siatką metalową (zniszczoną) na słupkach betonowych osadzonych w gruncie. Na części nieruchomości składowane są baloty kiszonki. Dojazd do nieruchomości dobry. Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00039678/2.

Działka nr 477 obręb Sieburczyn jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 16 390,00zł

Wadium 1 200,00 zł

Przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 10.00.

Termin wpłaty wadium mija 20 kwietnia 2015 r. włącznie.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi Kramkowo” lub „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi Sieburczyn” wraz z dołączoną kopią wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30, pokój nr 6, pierwsze piętro.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie – tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysów wsi Kramkowo i Sieburczyn w celu podania do publicznej wiadomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 7.30 – 13.30.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

autor

...przeczytaj więcej


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rutki ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę Nr 762 o powierzchni 0,93 ha, położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00004389/9. Nieruchomość położona jest na obrzeżach miejscowości, w sąsiedztwie kopalni żwiru i piasku Kalinówka Basie. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako RV i R VI – grunty orne. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 95 000,00 zł. Wadium 9 500,00 zł.

2. Lokal użytkowy (garaż) nr 2 o powierzchni 35,10 m2 , położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 7 C w Rutkach-Kossakach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w działkach Nr Nr 881/5, 880/5 i 885/1, w wysokości 351/6328 części, posiadający urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00028549/3. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 35 400,00 zł. Wadium 3 540,00 zł.

3. Nieruchomość gruntowa, zabudowana (konstrukcja po byłym zbiorniku ppoż.), stanowiąca działkę Nr 884 o powierzchni 0,04 ha, położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00015352/1. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako N – nieużytki. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 11 000,00 zł. Wadium 1 100,00 zł.

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę Nr 290 o powierzchni 0,21 ha, położona w obrębie miejscowości Mężenin, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00001198/2. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako RIVa – grunty orne.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 32 000,00 zł. Wadium 3200,00 zł.

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę Nr 289 o powierzchni 0,21 ha, położona w obrębie miejscowości Mężenin, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00001198/2. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako RIVa – grunty orne.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 33 500,00 zł. Wadium 3 350,00 zł.

6. Nieruchomość gruntowa zabudowana, działka Nr 834 o powierzchni 0,0500 ha, położona w miejscowości Rutki-Kossaki ul. Rynek 8, na której znajdują się budynki:

1)administracyjno-mieszkalny - w tym na parterze lokal użytkowy o pow. 155,40 m2 oraz na piętrze lokale mieszkalne: nr 2 o pow. 66,75 m2 , nr 3 o pow. 67,92 m2 , nr 4o pow. 45,96 m 2 ,

2)budynek wiaty garażowej o powierzchni użytkowej 16,20 m2 .

Budynek administracyjno – mieszkalny jest murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym blachą, wybudowany w roku 19.30, o powierzchni zabudowy 237,00 m2

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/0000988/0.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości 226 000,00 zł. Wadium 22 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2015r. o godz. 10oo w budynku Urzędu Gminy w Rutkach-Kossakach, przy ul. 11 Listopada 7.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium, w pieniądzu na każdą nieruchomość oddzielnie, na konto Urzędu nr 75 87750009 0020 0200 0710 0001 w BS Zambrów O/Rutki najpóźniej w dniu 26.03.2015r. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, pokój nr 205 tel. (086) 2763170.

autor

...przeczytaj więcejZdjęcie z konkursu

Filmy (108)

Z powodu choroby zamienię M-3, IV piętro, ul. Dmowskiego, Łomża, na M-4 parter. Tel. 603 – 446 – 934 (fak/sms)

...wejdź do działu

PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ. Bramy, słupki, PANELE OGRODZENIOWE. 86/216 22 27, 604 231 333 www.siatki-stal.pl (fak.00080/19-o-i)

...wejdź do działu

Ogłoszenia w rubryce „Przyjmę” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 42 43

...wejdź do działu

Zakupię ciągniki Ursus, Zetor, New Holland, Same, Landini, Massey Ferguson, Renault, Foton, Farmtrac, Deutz Fahr, John Deere itd. każdy stan oraz prasy, belarki Sipma, Warfama, Carraro, Gallignani itd. Gotówka od ręki. Dzwoń, pisz. Tel. 660 – 795 – 977 (fak/sms)

...wejdź do działu

Copyright © Kontakty / Webmaster _duszek