Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z nią wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Nasze imprezy/Nasze konkursy/Nasz patronat/Obwieszczenia/Praca/Przetargi/Ogłoszenia SMS

Fundusze Europejskie/Redakcja/Prenumerata/Biuro ogłoszeń/Cennik ogłoszeń/Napisz do nas/Promocja/Śpiewnik biesiadny

18 lipca 2024r., imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Informator/E-kontakty/Niezbędnik/To ciekawe!

Informator

Niezbednik

PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ. Bramy, słupki, PANELE OGRODZENIOWE. 86/216 22 27, 604 231 333 www.siatki-stal.pl (fak.00080/19-o-i)

...wejdź do działu

Ogłoszenia w rubryce „Oddam” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 – 42 – 43

...wejdź do działu

Rzeźnia kupi bydło ze skierowaniem do uboju z konieczności. Tel. 511 – 075 – 866, 518 – 879 – 043 (fak.00092/19-o-i)

...wejdź do działu

Obwieszczenia

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 7 kwietnia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku) wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1027/44 o pow. 0,0124 ha położonej w Zambrowie przy ul. Białostockiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


BS w Jedwabnem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawcze za 2014 r. Grup Członkowskich w następujących terminach:

- 22 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 14.00 w lokalu Oddziału BS w Przytułach z terenu gminy Przytuły.

- 22 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 14.00 w lokalu BS w Jedwabnem – z terenu gminy Jedwabne.

- 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 14.00 w lokalu BS Jedwabne – z terenu miasta Jedwabne.

- 22 kwietnia 2015 r. (środa) godz 14.00 w lokalu Oddziału BS w Radziłowie – z terenu osady Radziłów.

- 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 14.00 w lokalu Oddziału BS w Radziłowie – z terenu gminy Radziłów.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zambrów z dnia 18 marca 2015 r.

Wójt Gminy Zambrów, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamia

o wydaniu w dniu 16.03.2015 r. decyzji znak: RRG.6220.11.04.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów, na działce o nr ew. 44/1, obręb ewidencyjny Czerwony Bór.

Postępowanie prowadzone było na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Z treścią decyzji oraz zebraną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 10 b, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.

Zawiadomienie o decyzji Wójta Gminy Zambrów nr RRG.6220.11.04.2014 z dnia 16.03.2015 r., będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) mają zastosowanie przepisy art. 49 kpa, na mocy którego strony zostają zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie.


Burmistrz Czyżewa

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34 został wywieszony na okres 21 dni od dnia 19.03.2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Czyżewie,

ul. Mazowiecka 34, pok. nr 3, tel. 086 276-05-36.


KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 17 marca 2015 roku do 7 kwietnia 2015 roku) wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Pl. Sikorskiego 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Z-ca Burmistrza Miasta
inż. Bogdan Kamiński


Wójt Gminy Zambrów podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822 i 1200) Wójt Gminy Zambrów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Miejscowość

Nr działki / Powierzchnia ha / Opis nieruchomości / Nr KW

Przeździecko-Mroczki / 195/2 / 0,5996 / Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni zabudowy 568,40 m2 / LM1Z/00019602/7

1. Oszacowana wartość nieruchomości: 174.624,00 zł.

2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zambrów i na stronie BIP Urzędu Gminy.

3. Po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 9b lub telefonicznie pod nr: 271-46-16. wew. 26.


OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Burmistrza Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów – zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia:

„Budowa ulicy Nadrzecznej w Zambrowie wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową”.

Wnioskowaną inwestycję zlokalizowano na działkach o numerach ewidencyjnych:

- 2543, 2540 (2540/3, 2540/4), 2541 (2541/2, 2541/1), 2542 (2542/2, 2542/1) w obrębie ewidencyjnym Zambrów, jednostce ewidencyjnej Zambrów oraz na działce nr 344 położonej w obrębie Nagórki Jabłoń, jednostce ewidencyjnej Zambrów.

(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).

Informuję, iż w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i załączonymi do niego materiałami oraz składać ewentualne uwagi w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 123, w dniach pracy urzędu w godzinach 7.30 –15.30


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Zambrowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zambrów uchwały Nr 10/IV/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub

w sekretariacie, pokój nr 225, w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Zambrowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki, Świętokrzyska.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zambrów uchwały Nr 9/IV/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki, Świętokrzyska, uchwalonego Uchwałą Nr 132/XXV/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 grudnia 2004 r. Zmiana planu obejmuje teren położony w narożniku ulic: Kościuszki i Świętokrzyskiej, zlokalizowany w obowiązującym planie na obszarze oznaczonym symbolem 02 MW.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub w sekretariacie, pokój nr 225, w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Gmina Radziłów

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

– część działki nr 290 w miejscowości Karwowo,

- działka nr 14/3 w obrębie Słucz,

- działka nr 99 w miejscowości Święcienin.Zdjęcie z konkursu

Filmy (108)

Opieka Niemcy Legalnie. Tel. 725 – 248 – 935 (fak.00065/19-o-i)

...wejdź do działu

Frankfurt n/Menem i okolice – soboty, środy, 85 747 – 43 – 63, 602 – 681 – 677 (fak.00003/19-o-i)

...wejdź do działu

Z powodu choroby zamienię M-3, IV piętro, ul. Dmowskiego, Łomża, na M-4 parter. Tel. 603 – 446 – 934 (fak/sms)

...wejdź do działu

Ogłoszenia w rubryce „Przyjmę” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 42 43

...wejdź do działu

Copyright © Kontakty / Webmaster _duszek