Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z nią wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Nasze imprezy/Nasze konkursy/Nasz patronat/Obwieszczenia/Praca/Przetargi/Ogłoszenia SMS

Fundusze Europejskie/Redakcja/Prenumerata/Biuro ogłoszeń/Cennik ogłoszeń/Napisz do nas/Promocja/Śpiewnik biesiadny

18 lipca 2024r., imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Informator/E-kontakty/Niezbędnik/To ciekawe!

Informator

Niezbednik

Opieka Niemcy Legalnie. Tel. 725 – 248 – 935 (fak.00065/19-o-i)

...wejdź do działu

Rzeźnia kupi bydło ze skierowaniem do uboju z konieczności. Tel. 511 – 075 – 866, 518 – 879 – 043 (fak.00092/19-o-i)

...wejdź do działu

Ogłoszenia w rubryce „Przyjmę” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 42 43

...wejdź do działu

O B W I E S Z C Z E N I E

Radziłów, 03 .07.2024 r.
WÓJT GMINY RADZIŁÓW
19-213 Radziłów
ul. Plac 500-Lecia 14
Gk.6721.5.2024.JC

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024r. poz. 317 z późn. zm.) oraz 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały Nr III/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów. Uchwała wraz z załącznikiem graficznym obejmującym teren wskazany do sporządzenia planu dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów (pokój nr 3a), oraz na stronie: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl w zakładce: /Uchwały Rady Gminy/.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach pracy urzędu oraz korespondencyjnie na ww. adres, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r., na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Radziłów pod treścią ogłoszenia oraz na BIP Urzędu Gminy Radziłów pod treścią obwieszczenia. Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024r. poz. 317 z późn. zm.), że w dniu 18 lipca 2024 r odbędzie się spotkanie otwarte, bezpośrednie w godzinach: 16:00 -17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słuczu, Słucz 51, 19-213 Radziłów. W dniu 22 lipca 2024r odbędzie się spotkanie otwarte online w godzinach 16:00 - 17:00 przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP pod adresem: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ zakładka "Konsultacje społeczne" w sekcji "Gmina Radziłów".

Tematem spotkań jest dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w. w. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka. Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: https://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl .

Obwieszczenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości w trybie art. 8h ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym planem miejscowym lub w siedzibie urzędu, przez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
Krzysztof Milewski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

Radziłów, 03 .07.2024 r.
WÓJT GMINY RADZIŁÓW
19-213 Radziłów
ul. Plac 500-Lecia 14
Gk.6721.5.2024.JC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40, 41, 46 i 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

- o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów uchwały Nr III/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów,

- o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres:sekretariat@gminaradzilow.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r. na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Radziłów pod treścią ogłoszenia oraz na BIP Urzędu Gminy Radziłów pod treścią obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radziłów. Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024r. poz. 317 z późn. zm.), że w dniu 18 lipca 2024 r odbędzie się spotkanie otwarte, bezpośrednie w godzinach: 16:00 - 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słuczu, Słucz 51, 19-213 Radziłów. W dniu 22 lipca 2024r odbędzie się spotkanie otwarte online w godzinach: 16:00 – 17:00 przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP pod adresem: https:/bip ugradzilow. wrotapodlasia. pl/ zakładka "Konsultacje społeczne" w sekcji "Gmina Radziłów".

Tematem spotkań jest dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w. w. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka. Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: https://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl .

Obwieszczenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości w trybie art. 8h ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym planem miejscowym lub w siedzibie urzędu, przez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
Krzysztof Milewski

Załącznik:
Uchwała Nr III/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, reprezentowany przez Wójta Gminy Radziłów.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

Radziłów, 03 .07.2024 r.
WÓJT GMINY RADZIŁÓW
19-213 Radziłów
ul. Plac 500-Lecia 14
Gk.6721.5.2024.JC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40, 41, 46 i 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

- o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów uchwały Nr III/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów,

- o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres:sekretariat@gminaradzilow.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r. na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Radziłów pod treścią ogłoszenia oraz na BIP Urzędu Gminy Radziłów pod treścią obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radziłów. Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024r. poz. 317 z późn. zm.), że w dniu 18 lipca 2024 r odbędzie się spotkanie otwarte, bezpośrednie w godzinach: 16:00 -17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słuczu, Słucz 51, 19-213 Radziłów. W dniu 22 lipca 2024r odbędzie się spotkanie otwarte online o godzinach 16:00 -17:00 przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP pod adresem: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ zakładka "Konsultacje społeczne" w sekcji "Gmina Radziłów".

Tematem spotkań jest dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Ogłoszenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości w trybie art. 8h ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym planem miejscowym lub w siedzibie urzędu, przez udostepnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY RADZIŁÓW
Krzysztof Milewski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, reprezentowany przez Wójta Gminy Radziłów.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WĄSOSZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 344 ze. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz oraz na stronie https://bip-ugwasosz.wrotapodlasia.pl/ został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – działka nr 555 obręb Żebry, gm. Wąsosz.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Radziłów

Na podstawie art.13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40, 41, 46 i 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

- o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów uchwały Nr LX/477/2024 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego,

- o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres:sekretariat@gminaradzilow.pl w terminie do dnia 10 czerwca 2024r zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Radziłów oraz na BIP Urzędu Gminy Radziłów pod treścią ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radziłów.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Radziłów zostaje podane do publicznej wiadomości w trybie art. 8h ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym planem miejscowym lub w siedzibie urzędu, przez udostepnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, reprezentowany przez Wójta Gminy Radziłów.

20 lat Podlaskiego w Unii Europejskiej – co nam się udało?

Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku (Fot. Paweł Krukowski / UMWP)

1 maja minęło 20 lat, odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Aż trudno uwierzyć, jak bardzo w tym czasie zmieniło się nasze województwo.

Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku (Fot. Paweł Krukowski / UMWP)

Ostatnie dwadzieścia lat to czas dynamicznego wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki obecności na wspólnym europejskim rynku polskie produkty mogą bez przeszkód trafiać na rynki państw Wspólnoty i śmiało konkurować jakością z innymi produktami europejskimi. Dowód osobisty pozwala nam swobodnie przekraczać granice państw w strefie Schengen. Ale co najważniejsze, dzięki energii, wewnętrznej determinacji i wsparciu funduszy europejskich możemy realizować nasze pasje i ambicje, zwiększać dobrobyt i zmieniać nasze otoczenie na lepsze miejsce do życia. Takich przykładów w naszym województwie jest wiele.

Jednym z najpiękniejszych projektów, które zrealizowaliśmy w regionie, jest budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Stworzyliśmy przyjazną przestrzeń dla melomanów, miłośników sztuk scenicznych oraz aktywnych uczestników życia kulturalnego. Porośnięty roślinnością dach, tarasy widokowe i zielone błonia wokół opery tworzą park miejski. To doskonałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców i atrakcja dla odwiedzających nas turystów.

Jednym z najpotrzebniejszych projektów, które zrealizowaliśmy ze wsparciem funduszy europejskich, była budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Jest to miejsce, które oferuje pełne wsparcie psychiatryczne małym pacjentom, a dzięki zakupionemu wyposażeniu możemy wykorzystywać nowe technologie medyczne do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych.

Z pewnością jedną z często wykorzystywanych przez mieszkańców regionu inwestycji w naszym województwie są szynobusy. To pojazdy wyposażone w ekologiczne silniki spalinowe, tańsze w utrzymaniu niż pociągi elektryczne. Wprowadzenie ich umożliwiło pozostawienie mniej uczęszczanych połączeń kolejowych, które były zagrożone likwidacją. Nie tylko poprawiliśmy w ten sposób warunki podróżowania koleją, ale również daliśmy szansę na podjęcie pracy i nauki poza miejscem zamieszkania osobom z mniejszych miejscowości.

Takie zmiany widzimy w całej Polsce. Charakterystyczne tablice z unijną flagą informujące o dofinansowaniu z funduszy europejskich, które z początku obserwowaliśmy z zaciekawieniem, wtopiły się już w krajobraz. Widzimy je, podróżując nowoczesnymi, szerokimi drogami łączącymi miasta i miasteczka, w których mieszkamy. Widzimy je, odwiedzając przychodnie zdrowia czy szpitale powiatowe, w których powstały nowoczesne sale. Widzimy je, odprowadzając dzieci do wyremontowanych, energooszczędnych i doposażonych w pomoce naukowe szkół. To już ćwierć miliona inwestycji o łącznej wartości ponad biliona złotych!

W samym województwie podlaskim w ciągu ostatnich 20 lat zrealizowaliśmy 17 tysięcy projektów za miliardy złotych.

Chcesz wiedzieć, ile z nich zostało zrealizowanych w miejscu, w którym mieszkasz obecnie, z którego pochodzisz lub w którym uczysz się czy pracujesz? Możesz to sprawdzić na: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search-s=&search-voivodeship=353&search-county=27478&search-fund=&search-program=&search-number-name-activity=&search-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=

W tym miejscu sprawdzisz, jakie inwestycje zostały zrealizowane przy wsparciu funduszy europejskich w naszym powiecie: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/?search-s=&search-voivodeship=353&search-county=27487&search-fund=&search-program=&search-number-name-activity=&search-beneficiary=&search-title-of-project=&search-theme=&search-years=

Możesz wyszukiwać projekty po kategoriach tematycznych (rozwój firm, turystyka, kultura, innowacje), a nawet nazwie beneficjenta czy konkretnego projektu.

Za nami już 20 lat, ale przed nami o wiele, wiele więcej. Jedno jest pewne. Dobrze, że jesteśmy razem.

***

Planujesz realizację własnego projektu? Skorzystaj ze wsparcia Funduszy Europejskich! Możliwości jest naprawdę wiele – sprawdź, na jakie wsparcie Ty możesz liczyć! Na Portal Funduszy Europejskich znajdziesz dostępną ofertę.

Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na projekt, poszukaj inspiracji na stronie www.mapadotacji.gov.pl . Znajdziesz tam ponad ćwierć miliona gotowych pomysłów z całego kraju, które mogą Ci pomóc przy tworzeniu własnego projektu!

Kompromitacja kandydata na prezydenta Łomży!

Były łomżyński poseł i wiceminister rolnictwa w rządzie PiS Lech Kołakowski przed sejmową komisją śledczą do spraw afery wizowej (fragment przesłuchania – cz. 1):

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zambrów Uchwały Nr 420/XLVIII/23 z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów części obrębu geodezyjnego Wierzbowo.

Granica obszaru objętego planem miejscowym została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały. Uchwała jest dostępna na BIP Gminy Zambrów pod adresem: https://ugzambrow.nowybip.pl/article/uchwala-nr-420-ukosnik-xlviii-ukosnik-23-rady-gminy-zambr-w-z-dnia-5-grudnia-2023-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospod

Interesariusze mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów części obrębu geodezyjnego Wierzbowo w terminie do 08.04.2024 r. Wnioski należy składać:

 na piśmie utrwalonym w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub na adres Urzędu, na formularzu w postaci papierowej,

 na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres ugz@ugzambrow.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /3785jkqpu4/SkrytkaESP, na formularzu w formie dokumentu elektronicznego.

Formularz wniosku jest dostępny pod adresem: https://ugzambrow.nowybip.pl/article/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego/#pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz przedmiot wniosku. Można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów części obrębu geodezyjnego Wierzbowo.

Interesariusze mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 08.04.2024 r. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ugz@ugzambrow.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /3785jkqpu4/SkrytkaESP.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz przedmiot wniosku. Można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zambrów. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

WÓJT GMINY ZAMBRÓW
Jarosław Kos

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych wnioskodawców dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zambrów pod adresem: https://ugzambrow.nowybip.pl/ochrona-danych-osobowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zambrów: http://ugzambrow.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Zambrów przy pokoju nr 19.

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego: dz. 1054/5 (Radziłów) oraz do oddania w użyczenie: część dz. 1339/2 i 1340/2 (Radziłów).

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Radziłów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Sportowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, 40, 41, 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

- o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały Nr LIX/462/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Sportowej.

- o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostały na załączniku graficznym do Uchwały LIX/462/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Sportowej, która dostępna jest na stronie internetowej: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/uchwala_s/uchwala-rady-nr-lix4622024-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-obszaru-funkcjonalnego-miejscowosci-gminnej-radzilow-terenu-polozonego-przy-ul-sportowej.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 08 marca 2024r. Wnioski należy składać:

- w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów

– w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka. Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, reprezentowany przez Wójta Gminy Radziłów.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Radziłów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Łomżyńskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, 40, 41, 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

- o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały Nr LIX/464/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Łomżyńskiej.

- o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostały na załączniku graficznym do Uchwały LIX/464/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Łomżyńskiej, która dostępna jest na stronie internetowej: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/uchwala_s/uchwala-rady-nr-lix4642024-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-obszaru-funkcjonalnego-miejscowosci-gminnej-radzilow-terenu-polozonego-przy-ul-lomzynskiej.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 08 marca 2024r. Wnioski należy składać:

- w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów

– w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl, lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka. Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, reprezentowany przez Wójta Gminy Radziłów.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Radziłów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Karwowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, 40, 41, 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

- o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Nr LIX/463/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Karwowskiej.

- o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostały na załączniku graficznym do Uchwały LIX/463/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Karwowskiej, która dostępna jest na stronie internetowej: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/uchwala_s/uchwala-rady-nr-lix4632024-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-obszaru-funkcjonalnego-miejscowosci-gminnej-radzilow-terenu-polozonego-przy-ul-karwowskiej.html.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 08 marca 2024r. Wnioski należy składać:

- w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów

- w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl, lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka. Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, reprezentowany przez Wójta Gminy Radziłów.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Radziłów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Glinki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, 40, 41, 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)|

z a w i a d a m i a m

- o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały Nr LIX/461/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Glinki

- o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczone zostały na załączniku graficznym do Uchwały LIX/461/2024 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Glinki, która dostępna jest na stronie internetowej: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/uchwala_s/uchwala-rady-nr-lix4612024-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-czesci-obszaru-miejscowosci-glinki.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 08 marca 2024r. Wnioski należy składać:

- w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów - w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka. Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, reprezentowany przez Wójta Gminy Radziłów.

Informacja

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Kulesze Kościelne informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne oraz na stronach internetowych Urzędu zamieszczono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie przetargowej:

- działka nr 49/1 obręb Wnory Wypychy

- część działki nr 19 obręb Tybory Uszyńskie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, pokój nr 13 lub telefonicznie, nr tel. 86 476 9010, w.18 w godzinach 8:00-16:00 .

Wójt Gminy Stefan Grodzki

OGŁOSZENIE

o terminach spotkań otwartych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

Na podstawie art. 6e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.)

zawiadamiam

o terminach drugich spotkań otwartych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) gmina Radziłów stanowi gminę pobliską dla planowanych inwestycji.

Wójt Gminy Przytuły poinformował, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), spotkania otwarte dotyczące możliwych do ujęcia w planach rozwiązań, odbędą się 7 lutego 2024 roku w następujących godzinach:

• dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bagienice, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Wilamowo, w gminie Przytuły (uchwała intencyjna XXXVI/243/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.), o godz. 16.00;

• dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo, w gminie Przytuły (uchwała intencyjna XXXVI/244/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.), o godz. 16.30.

Spotkania otwarte odbędą się w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. na platformie Microsoft Teams. Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP, pod adresem http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?k=252

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

OGŁOSZENIE

o terminach spotkań otwartych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

Na podstawie art. 6e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.)

zawiadamiam

o terminie drugich spotkań otwartych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) gmina Stawiski stanowi gminę pobliską dla planowanych inwestycji.

Wójt Gminy Przytuły poinformował, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), spotkania otwarte dotyczące możliwych do ujęcia w planach rozwiązań, odbędą się 7 lutego 2024 roku w następujących godzinach:

• dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bagienice, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Wilamowo, w gminie Przytuły (uchwała intencyjna XXXVI/243/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.), o godz. 16.00;

• dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo, w gminie Przytuły (uchwała intencyjna XXXVI/244/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.), o godz. 16.30.

Spotkania otwarte odbędą się w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. na platformie Microsoft Teams. Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP, pod adresem http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?k=252

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Szumowo

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Szumowo stanowiących własność Gminy Szumowo w trybie przetargu drugiego pisemnego nieograniczonego. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Szumowo

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Szumowo stanowiących własność Gminy Szumowo w trybie przetargu drugiego pisemnego nieograniczonego. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych o numerach: 17/4,17/32 i 17/38, położonych w miejscowości Kulesze Kościelne, w gminie Kulesze Kościelne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Czytaj dalej

Wójt Gminy Radziłów informuje

iż w siedzibie Urzędu Gminy został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy – część działki (pow. 60 m 2 ) numer 100 (obręb 0027 Słucz) i część działki (pow. 150 m 2 ) numer 100 (obręb 0027 Słucz).

Wójt Gminy Krzysztof Milewski


Zdjęcie z konkursu

Filmy (108)

PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ. Bramy, słupki, PANELE OGRODZENIOWE. 86/216 22 27, 604 231 333 www.siatki-stal.pl (fak.00080/19-o-i)

...wejdź do działu

Belgia, Niemcy, Holandia, soboty, niedziele, poniedziałki, środy, czwartki – klimatyzacja, DVD, 85 747 – 00 – 01, 602 – 664 – 771 (fak.00002/19-o-i)

...wejdź do działu

Sprzedam M-5, 80 m2, 1 piętro w Kolnie. Tel. 600 – 343 – 819 (fak/sms)

...wejdź do działu

Ogłoszenia w rubryce „Oddam” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 – 42 – 43

...wejdź do działu

Copyright © Kontakty / Webmaster _duszek